Sporządzenie audytów energetycznych dla termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej z terenu gminy Bobowo

Wykonawca na realizację zadania w obszarze termomodernizacji został wyłoniony na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego. Umowa została zawarta 23 lutego br.

Opis zadania: Zadaniem objętych zostało łącznie 10 kompleksów obiektów (14 budynków) m.in. GOKSiR i świetlica wiejska w Bobowie, świetlica w Wysokiej i Grabowie, przedszkola w Bobowie. Opracowane zostaną dla tych budynków audyty energetyczne, które stanowią pierwszy etap zadania z obszaru termomodernizacji na terenie gminy Bobowo.

Wykonawca: E-Spin s.c. Anna Grzybowska, Łukasz Kruk, Łukasz Kowalczyk, Kraków

Dokumentacja techniczna przebudowy obiektu warsztatów szkolnych na utworzenie Kociewskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Wspierania Przedsiębiorczości

Wykonawca na realizację zadania w obszarze rewitalizacja zdegradowanej tkanki miejskiej został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta 23 lutego br.

Opis zadania: Opracowany zostanie projekt budowlano – wykonawczego przebudowy obiektu warsztatów szkolnych na Kociewskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wspierania. Przedsiębiorczości Stworzenie KCOPoWP ma na celu wspieranie działalności organizacji i stowarzyszeń, pomocy w pozyskiwaniu środków na prowadzenie działalności, wsparcie w realizacji zadań z obszaru polityki społecznej i aktywizacji zawodowej. Potrzeba realizacji tego przedsięwzięcia wynika z planów Powiatu Starogardzkiego większego aktywizowania organizacji pozarządowych i przekazania m części zadań publicznych do realizacji.

Wykonawca: DEMIURG Sp. z o.o., Sp. k., Poznań

Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie szlaku przyrodniczo-turystyczno-rekreacyjnego po terenie dawnego szlaku kolejowego od Starogardu Gd. w kierunku Kręga

Wykonawca na realizację zadania w obszarze zagospodarowania zasobów przyrodniczych został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta 9 lutego br.

Opis zadania: Zaprojektowany zostanie trakt spacerowo-rowerowy o długości ok. 2 km po byłym szlaku kolejowym z Kręga do Żabna wraz z miejscami parkingowymi, platformami widokowymi i miejscem piknikowym.

Ścieżka będzie udostępniona dla pieszych rowerzystów, jeżdżących na rolkach, wrotkach i deskorolkach. Ścieżka będzie wyposażona w platformę widokową oraz punkty postojowe dla spacerowiczów wyposażone w informacje o przyrodniczych zasobach tego obszaru

Wykonawca: NEOX Sp. z o.o., Gdańsk

Sporządzenie audytów energetycznych dla termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej z terenu gminy Starogard Gdański

Wykonawca na realizację zadania w obszarze termomodernizacji został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta 3 lutego br.

Opis zadania: Opracowane zostaną audyty energetyczne dla łącznie 8 obiektów z terenu Gminy Starogard Gdański: szkoła w Szpęgawsku, Rokocinie oraz Trzcińsku, świetlica w Siwiałce, Sucuminie, świetlica i OSP w Suminie, OSP w Siwiałce oraz budynek komunalny w Nowej Wsi Rzecznej. Jest to pierwszy etap zadania z obszaru termomodernizacji na terenie gminy Starogard.

Wykonawca: PIANKA ŁUCJA FIRMA ELMIKON, Leszno

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

22 grudnia 2014 r. zakończone zostało postępowanie OOŚ dla projektu Strategii Rozwoju Starogardzkiego MOFu oraz planów działania. Ocena ta obejmowała uzyskanie uzgodnień stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, sporządzenie prognozy, uzyskanie odpowiednich opinii oraz zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Czytaj dalej

Zakończenie konsultacji społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

Starosta Powiatu Starogardzkiego w imieniu swoim, a także Partnerów Projektu niniejszym dziękując za uczestnictwo w konsultacjach społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, informuje o ich zakończeniu z dniem 13 listopada 2014 r.

Czytaj dalej

Konsultacje społeczne – Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Starosta Powiatu Starogardzkiego reprezentujący Lidera projektu, zaprasza do udziału

w konsultacjach społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko projektu
Strategii Rozwoju MOFu oraz planów działania

Czytaj dalej

Strategia Rozwoju Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

Spotkanie podsumowujące opracowanie strategii i planów działania było ostatnim elementem współpracy Powiatu Starogardzkiego, Gminy Miejskiej Starogard Gdański, Gminy Starogard Gdański oraz Gminy Bobowo z firmą badawczą Eu-Consult Sp. z o.o. oraz grupą doradczą Euro-Pro, a jednocześnie zakończeniem realizacji zamówienia na Przeprowadzenie badań, opracowanie strategii i planów działania oraz konsultacji społecznych dla Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu „Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny – nowy wymiar partnerstwa na rzecz rozwoju”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 – 2013”.

Czytaj dalej

PRACE NAD STRATEGIĄ ROZWOJU STAROGARDZKIEGO MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO DOBIEGAJĄ KOŃCA

Dobiegają końca prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF), który obejmuje miasto Starogard, gminę Starogard oraz gminę Bobowo. Dokument ten wskazuje priorytetowe kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru i będzie podstawą do ubiegania się o fundusze unijne w ramach programów przeznaczonych na lata 2014-2020.

Czytaj dalej