Internetowe konsultacje Strategii Rozwoju Starogardzkiego MOFu

Wszystkich, którzy nie mogą uczestniczyć w otwartych konsultacjach społecznych odbywających się na terenach wszystkich gmin wchodzących w skład partnerstwa zapraszamy do wzięcia udziału w internetowych konsultacjach społecznych dla mieszkańców MOFu oraz organizacji pozarządowych.

Czytaj dalej

Podpisanie umowy na przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) należy przeprowadzić postępowanie OOŚ dla projektu Strategii Rozwoju Starogardzkiego MOFu oraz planów działania. Ocena ta obejmuje uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, sporządzenie prognozy, uzyskanie odpowiednich opinii tj. organu ochrony środowiska i organu inspekcji sanitarnej oraz zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Czytaj dalej

Weź udział w tworzeniu strategii rozwoju starogardzkiego miejskiego obszaru funkcjonalnego!

Prace nad Strategią Rozwoju Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF), obejmującego miasto Starogard, gminę Starogard oraz gminę Bobowo, wkroczyły w decydujący etap. Na podstawie opracowanej diagnozy MOF wstępnie sformułowane zostały najważniejsze założenia Strategii: wizja i misja oraz cele i strategiczne obszary rozwojowe.

Z uwagi na fakt, iż przyjęte cele i obszary rozwojowe będą decydowały o inwestycjach, które będą realizowane w kolejnych latach, wszyscy mieszkańcy MOF mogą włączyć się w dyskusję nad ostatecznym kształtem Strategii. W związku z powyższym ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW MOF ORAZ PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TEGO TERENU NA OTWARTE SPOTKANIA KONSULTACYJNE.

Czytaj dalej

Opracowanie strategii i planów działania

Przeprowadzenie badań oraz opracowanie diagnozy służącej określaniu powiązań Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz delimitacja jego granic – zakończenie Etapu 1!

Po 8 tygodniach prac 10 lipca 2014 r. firma badawcza EU-Consult Sp. z o.o. (Lider konsorcjum) oraz grupa doradcza EURO-PRO zakończyły realizację Etapu 1 przedmiotu zamówienia na Przeprowadzenie badań, opracowanie strategii i planów działania oraz konsultacji społecznych dla Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, a tym samym przekazały opracowaną przez siebie dokumentację, która stanowi  Tom I Strategii Rozwoju Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Czytaj dalej

Konferencja Inauguracyjna

 16 maja 2014 r. w I Liceum Ogólnokształcącym  im. Marii Skłodowskiej Curie w Starogardzie Gdańskim odbyła się Konferencja Inauguracyjna Projektu. Było to uroczyste i oficjalne rozpoczęcie projektu pn. „Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny – nowy wymiar partnerstwa na rzecz rozwoju”. Omówione zostały główne założenia i cele projektu, przedstawione zostały działania, które będą realizowane w ramach projektu oraz harmonogram ich wdrażania.

Czytaj dalej

Strategia Rozwoju Starogardzkiego MOFu – podpisanie umowy

15 maja 2014 r. Powiat Starogardzki zawarł umowę z firmą badawczą EU-Consult Sp. z o.o. (Lider konsorcjum) oraz grupą doradczą EURO-PRO (Partner konsorcjum) na Przeprowadzenie badań, opracowanie strategii i planów działania oraz konsultacji społecznych dla Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu pn. „Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny – nowy wymiar partnerstwa na rzecz rozwoju”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013. Okres realizacji przedmiotu umowy będzie trwał 18 tygodni tj. do 18 września 2014 r. Zamówienie zostało podzielone na dwa etapy:

Czytaj dalej

Przekazanie dotacji

Umowa dotacji pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, a Powiatem Starogardzkim (Liderem Projektu) została zawarta 2 kwietnia 2014 r. Umowa zleca realizację projektu określonego we wniosku o przyznanie dotacji nr 77/MOF/2/2013 pod tytułem Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny – nowy wymiar partnerstwa na rzecz rozwoju. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 1 214 800,00 zł. Wartość całego projektu wynosi 1 349 800,00 zł

Złożenie wniosku o przyznanie dotacji

13 września 2013 r. Powiat Starogardzki złożył Formularz wniosku o przyznanie dotacji na realizację projektu pn. „Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny – nowy wymiar partnerstwa na rzecz rozwoju” w Konkursie Dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych – edycja II, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Umowa Partnerska pomiędzy Powiatem Starogardzkim, a Gminą Miejską Starogard Gdański, Gminą Starogard Gdański oraz Gminą Bobowo została zawarta 31 stycznia 2014 r., po zaakceptowaniu propozycji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczącej zawarcia umowy dotacji. W ramach porozumienia strony zawarły partnerstwo, którego celem jest wspólna realizacja Projektu Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Dokument określa zasady funkcjonowania Partnerstwa, zasady współpracy Lidera Projektu i Partnerów Projektu oraz współpracy między Partnerami przy realizacji Projektu.

List intencyjny

 

1 lipca 2013 r. Powiat Starogardzki podpisał z Gminą Miejską Starogard Gdański, Gminą Starogard Gdański oraz Gminą Bobowo list intencyjny, zawierając tym samym partnerstwo mające na celu uzgodnienie, a także utworzenie Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Podstawowym celem działań było wspólne opracowanie, a także złożenie wniosku w Konkursie Dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Przygotowania do utworzenia Starogardzkiego MOFu zostały podjęte na spotkaniach roboczych Partnerów, na których omawiano i diagnozowano następujące problemy:

  1. spójności infrastruktury drogowej i  transportu zbiorowego Gminy Bobowo i Starogard Gdański z miastem Starogard Gdański,
  2. zagospodarowania zasobów przyrodniczych, w szczególności rzeki Wierzycy
  3. rewitalizacji zdegradowanej tkanki miejskiej i nadanie poprzemysłowym budynkom nowych funkcji społecznych, wynikających z potrzeb społeczeństwa,
  4. spójnego systemu inwestycyjnego, w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej.