Dokumentacja techniczna przebudowy obiektu warsztatów szkolnych na utworzenie Kociewskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Wspierania Przedsiębiorczości

Wykonawca na realizację zadania w obszarze rewitalizacja zdegradowanej tkanki miejskiej został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta 23 lutego br.

Opis zadania: Opracowany zostanie projekt budowlano – wykonawczego przebudowy obiektu warsztatów szkolnych na Kociewskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wspierania. Przedsiębiorczości Stworzenie KCOPoWP ma na celu wspieranie działalności organizacji i stowarzyszeń, pomocy w pozyskiwaniu środków na prowadzenie działalności, wsparcie w realizacji zadań z obszaru polityki społecznej i aktywizacji zawodowej. Potrzeba realizacji tego przedsięwzięcia wynika z planów Powiatu Starogardzkiego większego aktywizowania organizacji pozarządowych i przekazania m części zadań publicznych do realizacji.

Wykonawca: DEMIURG Sp. z o.o., Sp. k., Poznań