Konsultacje społeczne -Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Starogardzkiego MOFu oraz planów działania

W związku ze zmianą dokumentacji Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz planów działania, termin konsultacji społecznych w ramach tego zadania zostaje wydłużony.

Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem dokumentów zamieszczonym poniżej oraz w siedzibie:

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim

Wydział Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich

ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański

pokój 309

Uwagi i opinie można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną na formularzu konsultacji społecznych, zamieszczonym na  stronie internetowej projektu oraz dostępnym w siedzibie Urzędu.

 Wypełnione formularze należy wysyłać na adres e-mail: mof@powiatstarogard.pl, nr fax: (58) 767 35 78, składać osobiście lub wysyłać tradycyjną drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego wskazany powyżej.

Uwagi i opinie należy przedstawić w terminie do 13 listopada 2014 r.

Nieprzedstawienie opinii w terminie oraz z pominięciem Formularza do zgłaszania uwag oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i opinii jest Starosta Powiatu Starogardzkiego. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej projektu tj. www.mof.powiatstarogard.pl oraz na stronach partnerów.

Konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju MOFu oraz planów działania wykonywanych w ramach projektu pn. „Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny – nowy wymiar partnerstwa na rzecz rozwoju” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013.

Projekty dokumentów:

1. Projekt Strategii Rozwoju Starogardzkiego MOF

Strategia Rozwoju Starogardzkiego MOF – Tom I

Strategia Rozwoju Starogardzkiego MOF – Tom II

 Załączniki do Strategii Rozwoju MOFu:

1.1 Plan Działania – Rozwój gospodarczy i tworzenie miejsc pracy

1.2 Plan Działania – Transport

1.3 Plan Działania – Ochrona Środowiska i infrastruktura

1.4 Plan Działania – Rewitalizacja

1.5 Plan Działania – Edukacja i ochrona zdrowia

1.6 Plan Działania – Aktywność zawodowa i społeczna

2. Raport z konsultacji społecznych

2. Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju MOFu oraz planów działania

Prognoza oddziaływania na środowisko Startegii Rozwoju MOFu oraz planów działania

FORMULARZ DO ZGŁASZANIA UWAG – DO POBRANIA

FORMULARZ DO ZGŁASZANIA UWAG – WYPEŁNIJ