Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

22 grudnia 2014 r. zakończone zostało postępowanie OOŚ dla projektu Strategii Rozwoju Starogardzkiego MOFu oraz planów działania. Ocena ta obejmowała uzyskanie uzgodnień stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, sporządzenie prognozy, uzyskanie odpowiednich opinii oraz zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowy Pomorski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku pozytywnie zaopiniowali przedłożoną Prognozę oddziaływania na środowisko oraz projekt Strategii Rozwoju Starogardzkiego MOFu wraz z planami działania.

Poniżej zamieszczona została ostateczna wersja dokumentacji opracowanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zamieszczone dokumenty uwzględniają uwagi i sugestie otrzymane w ramach konsultacji społecznych oraz uwagi z opinii wydanych przez organ ochrony środowiska oraz organ inspekcji sanitarnej.

Dokumenty:

  1. Prognoza oddziaływania na środowisko
  2. Program i podsumowanie sposobu uwzględnienia w Strategii Rozwoju MOFu ustaleń z Prognozy oddziaływania na środowisko, opinii właściwych organów oraz zgłoszeń w związku z udziałem społeczeństwa