Opracowanie strategii i planów działania

Przeprowadzenie badań oraz opracowanie diagnozy służącej określaniu powiązań Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz delimitacja jego granic – zakończenie Etapu 1!

Po 8 tygodniach prac 10 lipca 2014 r. firma badawcza EU-Consult Sp. z o.o. (Lider konsorcjum) oraz grupa doradcza EURO-PRO zakończyły realizację Etapu 1 przedmiotu zamówienia na Przeprowadzenie badań, opracowanie strategii i planów działania oraz konsultacji społecznych dla Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, a tym samym przekazały opracowaną przez siebie dokumentację, która stanowi  Tom I Strategii Rozwoju Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W ramach przeprowadzonych badań przeprowadzona została analiza desk research w oparciu o europejskie, krajowe, powiatowe, gminne strategie i programy oraz dokumenty statystyczne. Przeprowadzone zostały badania charakterystyki MOFu, funkcjonujących w nim powiązań oraz zasięgu obszaru w wykorzystaniem badań ilościowych, a także jakościowych.

Ilościowe – ankietowe, przeprowadzone za pomocą technik:

 1. CATI –wywiad telefoniczny wspomaganego komputerowo;
 2. CAPI – wywiad bezpośredni i ankieta przeprowadzona z respondentami przy użyciu komputera.
 3. CAWI – wywiad internetowy za pomocą udostępnionego kwestionariusza.

 Procesem badawczym została objęta próba o wielkości 1233 osób. Dobór jednostek do próby zapewniał reprezentatywność próby w populacji mieszkańców obszaru gmin wchodzących w skład partnerstwa realizującego projekt: „Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny – nowy wymiar partnerstwa na rzecz rozwoju” z uwzględnieniem: płci, wieku, zatrudnienia, bezrobocia, niepełnosprawności, na terenach poszczególnych gmin.

Jakościowe – fokusowe wywiady grupowe:

Moderowana dyskusja grupy osób, przeprowadzona według określonego scenariusza, określającego cel rozmowy. W ramach badania odbyły się cztery spotkania fokusowe wśród mieszkańców, pracowników jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz partnerów społeczno – gospodarczych na terenie każdej z partnerskich JST. Łącznie w badaniu wzięły udział 73 osoby.

Zakres tematyczny badań obejmował takie zagadnienia jak:

 • Planowanie przestrzenne jednostek administracyjnych,
 • Struktury przestrzenne,
 • Obszary zdegradowanej tkanki miejskiej i ich rewitalizacja,
 • Infrastruktura drogowa i komunalna,
 • System transportu publicznego,
 • Zasoby przyrodnicze i wodne oraz ich ochrona,
 • Zatrudnienie i rynek pracy,
 • Kształtowanie przestrzeni publicznych,
 • Edukacja,
 • Ochrona zdrowia,
 • Przedsiębiorczość lokalna i rozwój gospodarczy.