Podpisanie umowy na przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) należy przeprowadzić postępowanie OOŚ dla projektu Strategii Rozwoju Starogardzkiego MOFu oraz planów działania. Ocena ta obejmuje uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, sporządzenie prognozy, uzyskanie odpowiednich opinii tj. organu ochrony środowiska i organu inspekcji sanitarnej oraz zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu.

4 sierpnia.2014 r. podpisaliśmy umowę z firmą Agrotec Polska Sp. z o.o. na przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju MOFu oraz planów działania. Po rozpatrzeniu wniosków o uzgodnienie zakresu oraz stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, firma przystąpi do opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju MOFu oraz planów działania.