PRACE NAD STRATEGIĄ ROZWOJU STAROGARDZKIEGO MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO DOBIEGAJĄ KOŃCA

Dobiegają końca prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF), który obejmuje miasto Starogard, gminę Starogard oraz gminę Bobowo. Dokument ten wskazuje priorytetowe kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru i będzie podstawą do ubiegania się o fundusze unijne w ramach programów przeznaczonych na lata 2014-2020.

W pierwszej połowie sierpnia na terenie wszystkich gmin tworzących Starogardzki MOF odbyły się otwarte spotkania konsultacyjne dla mieszkańców oraz dla organizacji pozarządowych z tego terenu, w których udział wzięło łącznie 60 osób. Podczas spotkań zaprezentowane zostały wnioski z przeprowadzonej diagnozy obszaru, w tym analiza SWOT dla Starogardzkiego MOF, a także propozycje celów rozwojowych i obszarów strategicznych dla rozwoju MOF. Opracowana diagnoza (tom I Strategii Rozwoju Starogardzkiego MOF)  wraz z projektem podstawowych założeń Strategii (tom II Strategii) udostępnione zostały także do konsultacji na stronie internetowej Starogardzkiego MOF. Na podstawie uzyskanych opinii i sugestii przygotowana została ostateczna wersja Strategii Rozwoju MOF.

Obecnie trwają ostatnie prace nad Planami działania, które będą uszczegóławiać Strategię w sześciu zdiagnozowanych obszarach strategicznych i jednocześnie będą podstawowym narzędziem wdrażania Strategii. Po sfinalizowaniu tych dokumentów i ostatnich konsultacjach, w połowie września odbędzie się prezentacja całości Strategii Rozwoju Starogardzkiego MOF i prace nad opracowaniem Strategii MOF zostaną formalnie zakończone.

SERDECZNIE DZIĘKUJMY WSZYSTKIM, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH I W TEN SPOSÓB POMOGLI NAM STWORZYĆ STRATEGIĘ ROZWOJU STAROGARDZKIEGO MOF!

Strategia Rozwoju Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego przygotowywana jest w ramach Projektu „Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny – nowy wymiar partnerstwa na rzecz rozwoju”, który realizowany jest wspólnie przez Powiat Starogardzki, Gminę Miejską Starogard Gdański, Gminę Starogard Gdański oraz Gminę Bobowo. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013.

logo_eu