Cele

Cel główny:

Rozwój współpracy i integracji na obszarze Starogardzkiego MOFu poprzez upowszechnienie partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów oraz podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym.

Cele szczegółowe:

  • Określenie zasięgu oddziaływania Starogardu Gdańskiego wraz z analizą i oceną powiązań funkcjonalnych i identyfikacją wspólnych celów rozwojowych.
  • Rozbudowa powiązań funkcjonalnych: miasto-otoczenie.
  • Wsparcie w zakresie przygotowania dokumentacji dla proj. aplikujących w perspektywie unijnej 2014 – 2020.
  • Spójne planowanie przestrzenne JST.
  • Wzmocnienie współpracy między JST – zintegrowane rozwiązywanie problemów.

Efekt realizacji projektu:

Realizacja wspólnych inwestycji, zmierzających do osiągnięcia powyższych celów m.in. poprzez partnerskie zarządzanie.

Przeprowadzenie badań oraz stworzenie Strategii Rozwoju pozwoli na określenie zasięgu MOFu i delimitację granic oraz pozwoli rozbudować powiązania funkcjonalne: miasto-otoczenie. Utworzenie planów działań i dokumentacji technicznych wzmocni współpracę między JST i poprawi spójność w planowaniu przestrzennym.

Powyższe cele są spójne z zasadami i celami polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, zwłaszcza z trzema zasadami:

  • Preferencji regeneracji nad zajmowaniem nowych obszarów pod zabudowę, która poprzez spójne planowanie przestrzenne pozwoli zmienić sposób użytkowania zdewastowanych, poprzemysłowych budynków na służące społeczeństwu,
  • Hierarchiczności celów zapewniającą koordynację działalności wszystkich podmiotów podejmujących decyzję z poszanowaniem subsydiarności organizacji władz samorządowych, zgodnie z którą wspólne będą identyfikowane inwestycje kluczowe dla całego MOFu,
  • Zasadą dynamicznego sferowania i wyznaczania obszarów planistycznych, wg której partnerzy zagospodaruję wszystkie potencjały, które lokalnie nie miałyby szansy na zaistnienie, ale dzięki współpracy staną się atutem MOFu.