Działania w ramach projektu

 

Numer Tytuł Opis
1 Diagnoza sytuacji gospodarczej Starogardzkiego MOFu wraz z delimitacją jego granic oraz opracowanie strategii Rozwoju i planów działania dla głównych kierunków rozwojowych na obszarze Starogardzkiego MOFu
 1. Wyłonienie wykonawcy usługi na przeprowadzenie badań, opracowanie Strategii Rozwoju i planów działania oraz konsultacji społecznych
 2. Przeprowadzenie badań z udziałem społeczeństwa
 3. Diagnoza obszaru pod względem jego indywidualnych cech służąca określeniu kierunków współpracy i rozwoju MOFu wraz z określeniem jego granic
 4. Opracowanie i upublicznienie wyników badań
 5. Opracowanie Strategii Rozwoju przez wykonawcę
 6. Opracowanie poszczególnych planów działań
 7. Konsultacje społeczne
 8. Opracowanie i upublicznienie ostatecznej wersji Strategii Rozwoju i planów działania
2 Wykonanie dokumentacji technicznej Opracowanie 10 kompletów dokumentacji technicznych, dotyczących:

 1. infrastruktury komunalnej
 2. termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej
 3. rewitalizacji zdegradowanej tkanki miejskiej
 4. zagospodarowania zasobów przyrodniczych
 5. adaptacji obiektów na potrzeby przedszkola

Rodzaj opracowywanych dokumentacji został dokonany na podstawie przeprowadzonych badań i analiz, Strategii Rozwoju oraz poszczególnych planów działania

3 Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
 1. Działanie będzie obejmowało przygotowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju oraz poszczególnych planów działania
4 Promocja projektu Przez cały okres realizacji projektu prowadzona będzie promocja projektu. Będzie ona obejmowała:

 1. konferencję inauguracyjną i podsumowującą dla całego MOFu
 2. spotkania informacyjno-konsultacyjne na poziomach lokalnych
 3. dystrybucję ulotek, mapek
 4. artykuły w lokalnej prasie
 5. utworzenie i prowadzenie strony internetowej MOFu, która będzie na bieżąco aktualizowana o informacje nt. działań podejmowanych w ramach obszaru funkcjonalnego
 6. informacje na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych JST MOFu.
5 Zarządzanie projektem Lider odpowiedzialny za powołanie zespołu projektu:

 1. Koordynator projektu
 2. Asystent z Powiatu Starogardzkiego
 3. Asystent z Gminy Miejskiej Starogard Gdański
 4. Asystent z Gminy Starogard Gdański
 5. Asystent z Gminy Bobowo
 6. Specjalista ds. przetargów

Zespół będzie wspierany przez specjalistów ds. finansów (pracownicy Starostwa Powiatowego) oraz Wydział Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich.