Strategia Rozwoju Starogardzkiego MOFu – podpisanie umowy

15 maja 2014 r. Powiat Starogardzki zawarł umowę z firmą badawczą EU-Consult Sp. z o.o. (Lider konsorcjum) oraz grupą doradczą EURO-PRO (Partner konsorcjum) na Przeprowadzenie badań, opracowanie strategii i planów działania oraz konsultacji społecznych dla Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu pn. „Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny – nowy wymiar partnerstwa na rzecz rozwoju”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013. Okres realizacji przedmiotu umowy będzie trwał 18 tygodni tj. do 18 września 2014 r. Zamówienie zostało podzielone na dwa etapy:

Etap 1. Przeprowadzenie badań oraz opracowanie diagnozy służącej określaniu powiązań Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz delimitacja jego granic.

Etap 2. Opracowanie dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”, planów działania dla głównych strategicznych kierunków rozwojowych na obszarze Starogardzkiego MOF oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych opracowanych dokumentów.

Realizację zamówienia zakończy spotkanie podsumowujące opracowanie strategii i planów działania.

Strategia będzie opracowywana na lata 2014-2020. Opracowanie będzie wykorzystywane przez partnerów projektu oraz pozostałe zainteresowane podmioty przy opracowaniu projektów oraz aplikowaniu o środki zewnętrzne, w tym z budżetu Unii Europejskiej, w szczególności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.