Zakończenie konsultacji społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

Starosta Powiatu Starogardzkiego w imieniu swoim, a także Partnerów Projektu niniejszym dziękując za uczestnictwo w konsultacjach społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, informuje o ich zakończeniu z dniem 13 listopada 2014 r.

Konsultacje były prowadzone w terminie od 2 października 2014 r. Konsultacje miały charakter publiczny i były oparte o zasady równości i otwartości. Każda osoba miała możliwość dotarcia do informacji o konsultacjach i wzięcia w nich udziału. Informacja o konsultacjach była publikowana w prasie, jak również na stronach internetowych właściwych instytucji (Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdański, Gmina Bobowo, strona internetowa projektu MOF).

Uwagi i opinie można było składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną na formularzu konsultacji społecznych, zamieszczonym na stronie internetowej oraz dostępnym w siedzibie Urzędu.

Wypełnione formularze należało wysyłać na adres e-mail: mof@powiatstarogard.pl, nr fax: (58) 767 35 78, składać osobiście lub wysyłać tradycyjną drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego.

Otrzymane opinie i uwagi zostały poddane analizie. Uwagi i sugestie zostały uwzględnione w treści ostatecznego dokumentu Strategii oraz Prognozy.